Доцент Асен Хаджиянев

Доцент Асен Хаджиянев

Началник сектор в Клиниката по неврохирургия на Св.Иван Рилски София. Ръководител на национален референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни и други тумори в селарна и параселрана области.

Доцент Асен Хаджиянев

Началник сектор в Клиниката по неврохирургия на Св.Иван Рилски София. Ръководител на национален референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни и други тумори в селарна и параселрана области.

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

специалност: НХ, град: София

Роден в гр. София. Гимназиално образование с преподаване на руски и английски езици гр.София. Редовна военна служба 2 год. ВБШСИ-гр. Русе. Висше образование МУ-София. Специалност по неврохирургия.

Доктор по медицина, след успешно защитен дисертационен труд на тема: “Съвременното място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите хипофизни аденоми.

Приносният характер на този научен труд е от практическо и теоретично естество за българската неврохирургия. За иновация се считат: въвеждането на имунохистохимчния анализ на хистологичните резултати и пластиката на черепния дефект с автоложно фибриново лепило. Дисератационният труд, дава реална представа за действителната честота и клиничното значение на секретиращите хипофизни аденоми в страната към този момент. Представя: методите за диагностика, хируругично лечение и перспективните в прогностично отношение на секретиращите хипофизни аденоми. Изработени са алгоритми на поведение за хирургичното лечение на секретиращите хипофизни аденоми.

Монографичен труд А.Хаджиянев „Ендоназални достъпи към селарната област“.

Този научен труд, представя цялостно и пропедевтично, собствения опит на автора от микроскоските и ендоскопските, ендоназални оперативни техники. Практичекото им значение е пряко свързано с хирургичното лечение на туморите срещани в селарната област. Приносният характер на този монографичен труд в съвременната българска научна литература се определя и от възможността да бъде използван, като практическо ръководство за хирургия на черепната база.

Освен тясната си специализация в рамките на хипофизната хирургия, Доцент А.Хаджиянев дм. има интереси и реализации в областта на невроонкологията и дегенеративните заболявания на гръбнака. Участва и в иновативни разработки в областта на регенеративната и стимулационната, клетъчно, молекулярна неврохирургия и реконструкцията на оперативните дефекти с индивидуални импланти.

В академичното си развитие последователно е извървял пътя от хоноруван, редовен и главен асистент до доцент в катедра по неврохирургия на МУ-София. Има завършена втора магистратура -здравен менинджъмнт ФОС-МУ София.

Дълогодишен преподавател на студенти в МУ-Гр. София. Бил е ръководител и ръководи специализациите на четирима млади лекари, като двама от тях са вече специалисти след успешно положен изпит.

Членува в БЛС; БДНХ; EANS; WFNS

Тел. за записване на дата и час за преглед: 02 952 37 25 от понеделник до петък 9.30-15.30 ч.,мобилен тел. 0888 506 145 email: dr_a.a.hadjianev@abv.bg