Доцент Асен Хаджиянев

Доцент Асен Хаджиянев

Началник сектор в Клиниката по неврохирургия на Св.Иван Рилски София. Ръководител на национален референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни и други тумори в селарна и параселрана области.

Доцент Асен Хаджиянев

Началник сектор в Клиниката по неврохирургия на Св.Иван Рилски София. Ръководител на национален референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни и други тумори в селарна и параселрана области.

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

специалност: НХ, град: София

Роден в гр. София. Гимназиално образование с преподаване на руски и английски езици гр.София. Редовна военна служба 2 год. ВБШСИ-гр. Русе. Висше образование МУ-София. Специалност по неврохирургия.

Доктор по медицина след успешно защитен дисертационен труд на тема “Съвременното място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите хипофизни аденоми.

Работата има подчертано приносен характер от практическо и теоретично естество с иновативно въвеждане на имунохистохимчен анализ на хистологичните резултати и с пластиката на черепния дефект с автоложно фибриново лепило. Тя дава реална представи за действителната честота и клиничното значение на секретиращите хипофизни аденоми в страната към този момент, методите за диагностика и хируругично лечение, както и перспективните в прогностично отношение.

Монографичен труд А.Хаджиянев „Ендоназални достъпи към селарната област“.

В този научен труд има цялостно и пропедевтично представяне на собствен опит от микроскоските и ендоскопските, ендоназални оперативни техники. Практичекото им значение е пряко свързано с хирургичното лечение на хипофизни аденоми и други тумори срещани се в селарната област. Приносният характер на този монографичен труд в съвременната българска научна литература, се определя от възможността да бъде използван като практическо ръководство за хирургия на черепната база.

Освен тясната си специализация в рамките на хипофизната хирургия. Доцент А.Хаджиянев дм. има интереси и реализации в областта на невроонкологията и дегенеративните заболявания на гръбнака. Участва в иновативни разработки в областта на регенеративна и стимулационна, клетьчно молекулярна неврохирургия както и невротравма-реконструкция на оперативни дефекти с индивидуални импланти.

В академичното си развитие последователно е извървял пътя от хоноруван, редовен и главен асистент до доцент в катедра по неврохирургия на МУ-София. Има завършена втора магистратура -здравен менинджъмнт ФОС-МУ София.

Дълогодишен преподавател на студенти в МУ-Гр. София. Бил е ръководител и ръководи специализациите на четирима млади лекари като двама от тях са вече специалисти след успешно положен изпит.

Членува в БЛС; БДНХ; EANS; WFNS

Тел. за записване на дата и час за преглед: 02 952 37 25 от понеделник до петък 9.30-15.30 ч.,мобилен тел. 0888 506 145 email: dr_a.a.hadjianev@abv.bg