Проф. Тихомир Ефтимов

Проф. Тихомир Ефтимов

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ ПРИ МБАЛ-СОФИЯ, ВМА НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА "НЕРВНИ БОЛЕСТИ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ" ПРИ ВМА

Проф. Тихомир Ефтимов

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ ПРИ МБАЛ-СОФИЯ, ВМА НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА "НЕРВНИ БОЛЕСТИ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ" ПРИ ВМА

ВМА - МБАЛ София

специалност: НЕВРОХИРУРГИЯ И НЕРВНИ БОЛЕСТИ, град: София

Проф. Д-р ТИХОМИР НИКОЛОВ ЕФТИМОВ е роден през 1965 г. в гр. Пловдив. Завършва висшето си образование като МАГИСТЪР ПО МЕДИЦИНА в гр. Пловдив през 1991 год. Придобива СПЕЦИАЛНОСТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ през 1997 г. и СПЕЦИАЛНОСТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ през 1999 год.. Работи във ВМА – София като Клиничен ординатор по неврохирургия (1995-1999 г.); Лекар-ординатор по неврохирургия (2000-2007 г.); Началник отделение но невроонкология (2007-2009 г.) и Доцент по неврохирургия (от 2009 г.). Придобива ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” ПО НЕВРОХИРУРГИЯ през 2007 г. и НАУЧНА СТЕПЕН „ДОЦЕНТ” ПО НЕВРОХИРУРГИЯ през 2009 г. От 2010 г. е Началник на Катедра „Нервни болести, неврохирургия, психиатрия и психология” при ВМА-София. През 2015 г. е избран и заема АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО НЕВРОХИРУРГИЯ. Има над 120 публикации в български и чуждестранни научни издания по проблемите на невроонкологията, невротравматологията, съдовите заболявания на нервната система, вродените и придобити дегенеративни заболявания, заболявяния на периферни нерви и невроинфекции. Редица статии са посветени на приложението на високо-технологичните методи в неврохирургията (невронавигация, невроендоскопия и минимално-инвазивна неврохирургия), както и на съвременното мултимодално лечение на мозъчните тумори. Автор и съавтор е на две монографии „Мозъчни метастази” (2007 г.). и „Интракраниални аневризми” (2014 г.). Съавтор е на Ръководство по хирургия с атлас „Военна и травма хирургия”. Съавтор е на Учебник по нервни болести – клинична неврология и по неврохирургия. Участвал е в повече от 100 научни форума както в страната, така и в чужбина. Има над 10 специализации в чужбина. Научен ръководител е на трима неврохирурзи, защитили успешно дисертационни трудове за придобиване на ОНС „Доктор” по научна специалност неврохирургия. Член е на редица съсловни и научни организации в страната и чужбина. Национален консултант по неврохирургия към МЗ. Член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по неврохирургия.