Анекс НРД 2020

Уважаеми колеги,

След продължителни и напрегнати преговори между БЛС и НЗОК, в края на миналата седмица беше подписан анекс към НРД 2020.

По отношение на неврохирургията, постигнатите промени са:

  1. Коригиране на изискването за сертификат „Ендоваскуларна неврохирургия“ при краниотомии с цел клипсиране на мозъчни аневризми.

  2. Повишаване на цените на КП по неврохирургия както следва:

204 - Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение 4,290.00

205 Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение 1,729.20

206.1 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 4,400.00

206.2 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация) 5,742.00

206.3 - Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), след клинична процедура "Ендоваскуларно лечение на нетравматични мозъчни кръвоизливи, аневризми и артериовенозни малформации на мозъчните съдове" 1,925.00

207 - Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2,750.00

208 - Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 478.50

209 - Хирургично лечение при травма на главата 1,244.10

210 - Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение 935.00

211.1 - Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 3,267.00

211.2 - Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол 3,652.00

212 - Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 2,167.00

Цените влизат в сила считано от 1 август. Надявам се, че това ще създаде по-добри условия за финансиране на нашата дейност до края на годината.

Поздрави,

Николай Габровски


проф. Николай Габровски, дмн

Председател на Българското дружество по неврохирургия

Началник на Клиника по неврохирургия

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

бул. Тотлебен, №21

1606 София

мобилен: 0889 433 123

e-mail: gabrovsky@gmail.com

https://bg.linkedin.com/in/ngabrovsky