Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 14, 2009

№2 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 14, 2009
Изтегли PDF файл на бр. 2 vol. 14, 2009

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Председател: В.Бусарски (София)
  • Зам. председатели: Ал. Петков (София), Г. Кючуков (Варна), Cm. Габровски (София), П. Вълканов (Cm. Загора)
  • Гл. секретар: М. Маринов (София)
  • Секретар: Н. Стоянчев (София)
  • Касиер: Ж. Сурчев (София)
  • Членове: К. Романски (София), А. Къркеселян (София), С. Унджиян (София), ф. Филипов (Плевен), Cm. Дянков (Варна), Я. Кумчев (Пловдив)

СЪДЪРЖАНИЕ

VI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

декември 2008 Резиденция Бояна, София, България

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ГРЪБНАЧНАТА ХИРУРГИЯ

П. Танчев, П. П. Танчев младши Катедра по ортопедия и травматолоия Медицински факултет, Медицински университет - София

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОРАКО-ЛУМБАЛНИ ВЗРИВНИ ФРАКТУРИ

  1. Кейла, Д. Квесич, Д. Перович, Н. Сомун Център за гръбначна хирургия, Университетска болница по травматология, Загреб, Хърватска

РЕНТГЕНОГРАфСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОРАКО-ЛУМБАЛНИ ФРАКТУРИ

И. Кафтанджиев, С. Търпески, Й. Савески, И. Тодоров, Н. Трайковска Университетска клиника по травматология Медицински факултет Скопие, Република Македония

ИЗКУСТВЕНА ШИЙНА ДИСКОАРТРОПЛАСТИКА С “DISCOVER”TM - ПОКАЗАНИЯ И КРАТКОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ

В. Бусарски, И. Стоянчев, А. Бусарски, Хр. Цеков, Хр. Христов, Г. Кунин, Хр. Рангелов, Я. Енчев, К. Минкин, Е. Найденов Клиника по неврохирургия, Университетска МБАЛ “СВ. ИВ. Рилски” Катедра по неврохирургия, Медицински Университет - София

ЛУМБАЛНА ДЕГЕНЕРАТИВНА СКОЛИОЗА ПОКАЗАНИЕ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

С. Станчев1, В. Бусарски2, В. Каракостов2, А. Бусарски2 10тделение по ортопедия и травматология Университетска болница към Медицински хфакултет, Тракийски университет Стара Загора 2 Отделение по неврохирургия Университетска болница „Свети Иван Рилски" Медицински университет София

НАШИЯТ ОПИТ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОРЬОЗНИ НИКЕЛНО-ТИТАНИЕВИ ДИСКОВИ ПРОТЕЗИ ЗА ДЕГЕНЕРАТИВНА СПОНДИЛОЛИСТЕЗА В ПОЯСНИЛ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

В.Ставрев, X. Желязков, А. Даварски Отделение по ортопедия, Университетска болница „Свети Георги" - Пловдив Отделение по неврохирургия, Университетска болница „Свети Георги” - Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЛУЧАЙ. ДВОЕН ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК С ПРОГРЕСИРАЩА ГРЪБНАЧНА ДЕфОМАЦИЯ

  1. Б. Милинкович, С. Милинкович, А. Чурчич, В. Лалосевич, О. Крнета Гръбначен център, Институт Баница; Белградски университет