Българска Неврохирургия бр. 3 vol. 14, 2009

№3 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 3 vol. 14, 2009
Изтегли PDF файл на бр. 3 vol. 14, 2009

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Председател: В.Бусарски (София)
  • Зам. председатели: Ал. Петков (София), Г. Кючуков (Варна), Cm. Габровски (София), П. Вълканов (Cm. Загора)
  • Гл. секретар: М. Маринов (София)
  • Секретар: Н. Стоянчев (София)
  • Касиер: Ж. Сурчев (София)
  • Членове: К. Романски (София), А. Къркеселян (София), С. Унджиян (София), ф. Филипов (Плевен), Cm. Дянков (Варна), Я. Кумчев (Пловдив)

СЪДЪРЖАНИЕ

VI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

4-7 декември 2008 Резиденция Бояна, София, България

ДИСЛОКАЦИЯ HA СВОБОДНИ ДИСКОВИ ФРАГМЕНТИ: КЛИНИЧНА КАРТИНА И ОПЕРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

А. Бусарски, В. KapakocmoB, М. Маринов, Хр. Цеков, К. Романски, В. Бусарски Клиника по неврохирургия, Университетска болница “Александровска” Катедра по неврохирургия, Мед. факултет, Медицински Университет - София

РАЗШИРЕНА ИНСТРУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОСТЕОПОРОЗНА ДЕГЕНЕРАТИВНА СТЕНОЗА НА ЛУМБАЛНИЯ ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

В. Ставрев, Б. Калиев, С. Райков Отделение по ортопедия, Университетска болница „Свети Георги” - Пловдив Отделение по неврохирургия, Университетска болница „Свети Георги” - Пловдив

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СТИМУЛАЦИОННАТА И КЛЕТЪЧНО-МОЛЕКУЛЯРНАТА НЕВРОХИРУРГИЯ

В. Бусарски, А. Хаджиянев, А. Бусарски, Н. Мирчев, В. Каракостов, Н. Стоянчев Клиника по неврохирургия, Университетска болница “Св. Ив. Рилски” Катедра по неврохирургия, Медицински Университет - София

ФУНКЦИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ФРАКТУРИ НА ДИСТАЛНА ТИБИЯ, ЛЕКУВАНИ С МИНИИНВАЗИВНА ОСТЕОСИНТЕЗА И ВЪНШЕН фИКСАТОР

Андонов Й., Косев П. Отделение по ортопедия, травматология и ревматология към МБАЛ Русе АД

HOB ТИП HA ЗАЛАВЯНЕ HA МЕДИАЛНИЯ МЕНИСКУС В КОЛЯННАТА СТАВА В БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ

М. Калниев, Н. ВидиноВ Медицински факултет, Медицински Университет, София

N. SUPRACLAVICULARIS ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ КОСТЕН КАНАЛ НА КЛЮЧИЦАТА СЪОБЩЕНИЕ

Г. П. Георгиев, А. Желев Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет - София