УМБАЛ „Св. Георги“

Пловдив
https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/medicinski/katedri/nevrohirurgiya/

УМБАЛ „Св. Георги“

Екип

 • Проф. Борислав Китов
 • Проф. Христо Желязков
 • Д-р Михаил Калнев
 • Д-р Атанас Даварски
 • Доц. Иво Кехайов
 • Д-р Георги Божилов
 • Д-р Стефан Райков
 • Д-р Борислав Калнев
 • Д-р Анета Петкова
 • Д-р Бахар Нури
 • Д-р Мария Гичева
 • Д-р Полина Ангелова

Контакти

e-mail : neurosurgery@meduniversity-plovdiv.bg

Началник клиника – 032/602–955;

Канцелария – 032/602–339;

Мъжко отделение – 032/602–733;

Обща информация

Отделението по Неврохирургия в град Пловдив е разкрито в рамките на създадената през 1946 г. Катедра по Невропсихиатрия. Отделението има 6 легла и се оглавява от Доц. д-р Янко Намичев от създаването му до 1965 г. През 1965 г се създава Клиника по Неврохирургия с 45 легла в състава на Катедрата по Неврология и Неврохирургия и се оглавява от проф. д-р Д. Китов. Понастоящем Клиниката по Неврохирургия е самостоятелна клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и самостоятелна катедра към МУ – Пловдив. Първа зала е обзаведена и предназначена за рутинна и микро-неврохирургия с лампа, анестезиологичен апарат, биполярен коагулатор, както и операционна маса пригодена за всички неврохирургични операции с необходимите приставки; апарат за интраоперативен ултратразвуков контрол, позволяващ интраоператвино образно изобразяване и насочване към тумори и други мозъчни заболявания; високоскоростна моторна костнорежеща система с краниотоми за бързо и щадящо извършване на всички краниотомии, както и с накрайници за щадяща и ефективна работа върху костни структури ,както на главата така и на гръбнака; ултразвуков аспиратор за разпрашване и аспириране на тумори в области, където екартирането и другите оперативни действия /теглене, дърпане/ са особено опасни. Залата е оборудване с най-съвременно поколение неврохирургичен операционен микроскоп LEICA, който дава възможност за извършване на всички миниивазивни и микрохирургични достъпи върху главния и гръбначния мозък. Същевременно микроскопа осигурява възможност да използваме ФУНКЦИОНАЛНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСЕН ТОМОГРАФ на Медицинския университет като образите от магнитния резонанс се „инжектират” в окуляра на микроскопа, което дава възможност за максимално функционално съхраняващ ефект при оперативните интервенции. Втора операционна зала е обзаведена за рутинни неврохирургични оперативни интервенции и пригодена за спинална хирургия - операционна маса с всички необходими приставки, мобилен рентген – С-рамо, операционен микроскоп.

Операционния блок е снабден с пълен набор от инструменти за рутинни неврохирургични интервенции, инструментариум за спинална хирургия както и с микронабор за микроневрохирургия включително автоматични мозъчни екартьори. На разположение в операционните на неврохирургия има съвременна инструментация за стабилизация на гръбнака при травми, туморни и дегенеративни заболявания.

На разположение на клиниката е новосъздадения Интегрален център, който разполага с най-модерно оборудване за неврохирургични операции: • невронавигация - навигационна система позволяваща изключително щадящ, сигурен и точен достъп в хирургията на малки, дълбоки и трудно достъпни мозъчни лезии. • О-рамо - къмпютър-томографска рентгенова система даваща триизмерен образ на костните структури. Благодарение на тази система и в съчетание с невронавигацията много по-сигурно и точно се осигурява достъпа и работата върху гръбнака и особено при стабилизацията със спинални импланти. • невроендоскоп - за интервенции в мозъчните вентрикули и при лечението на хидроцефалия.

Този интегрален център с възможностите за едновременно използване на О-рамо , невронавигация и невроендоскоп е единствен в България.

Клиниката разполага с възможности за най-съвременна образна диагностика – ново поколение компютърен томограф работещ в режим на спешност и най-съвременен магнитен резонанс в Центъра по образна диагностика.

 1. Клиниката по неврохирургия работи по всички неврохирургични пътеки в съответствие на ІІІ ниво на Стандарта по неврохирургия. КП №204 Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение; КП №205 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение; КП №206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии - невронавигация, невроендоскопия, интраоперативен ултразвук; КП №207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин; КП №208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни травми. КП №209 Хирургично лечение при травма на главата; КП №210 Периферни и черепно-мозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение; КП №211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции-среден обем; КП №211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции – голям и много голям обем;

 2. Клиниката по Неврохирургия е единствена неврохирургична клиника за град Пловдив, Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска област. Планово се извършват прегледи на болни в поликлиничният кабинет от 8 до 13 часа всеки работен ден, а в останалото време от дежурния лекар на клиниката при спешни и неотложни състояния. Преглеждат се болни насочени от всички лечебни звена на гореспоменатите области и Пловдив град. За клиниките на УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД има отделен консултант, а консултациите в клиниките извън УМБАЛ „Св. Георги„ ЕАД и в градовете на всички обслужвани области – от консултант по линията на ЦСМП.

 3. В Клиниката по Неврохирургия се извършват следните оперативни интервенции: • Интервенции върху главов мозък: При травми: импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани. При травми на шията: Преден и заден оперативен достъп до гръбначния стълб с предна фузия и стабилизация при шийни травми. При травми в торакална и лумбална област: ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикулна фиксация. Планови хирургични намеси при почти всички неврохирургични заболявания: хирургия на вродените заболявания на нервната система – хидроцефалия, краниостенози и др. малформации; Невроонкология – тумори на главния и гръбначен мозък и стълб; премахване под оперативен микроскоп и невронавигация на хипофизарни тумори, параселарни тумори, вентрикулни тумори, понтоцеребеларни тумори, парастволови тумори, тумори в очната орбита зад очната ябълка; Мозъчносъдови заболявания - аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък – дискови хернии с минимално инвазивен достъп, спинална стеноза, включително многоетажна с възможност за последваща стабилизация, спондилолистези и други деформации; Операции на нервни плексуси и на периферни нерви: при травми на периферни нерви и плексуси: ревизия под операционен микроскоп, зашиване, премахване на неврони.

Дейности

От създаването си до днес, Катедрата по Неврохирургия е признат учебен център за студенти магистри по медицина. Учебната дейност на Катедрата по Неврохирургия обхваща: - обучението на български и чуждестранни студенти по Медицина от IV и V курс, съответно на български и на английски език в рамките на курса по специална хирургия ( 10 лекции по 2 учебни часа и 10 упражнения по 2 учебни часа). - цикъл от обучение по неврохирургия за стажант лекари в рамките на 7 дни, включващ семинарни занятия по избрани от стажантите теми от областта на неврохирургията.

Лекционния курс се води от проф. д-р Борислав Китов, дм и от д-р Христо Желязков, дм., а практическите упражнения се водят от лекари доказани специалисти с призната специалност по Неврохирургия. Основната цел на учебната дейност, която си поставя Катедрата е студентите да познават основните неврохирургични заболявания, клиничната им картина, методите за диагностицирането им и принципите на лечението им. Основен акцент в обучението се поставя на спешните състояния в неврохирургията.

Катедрата е център за специализация на лекари по неврохирургия, неврология и хирургия. В катедрата са получили своето обучение или са повишили своята професионална квалификация значителен брой студенти, докторанти и специализанти. По време на стажа в VI курс, стажант-лекарите се запознават с алгоритмите на поведение при различните неврохирургични заболявания, с възможностите на съвременните образни изследвания и с основните неврохирургични интервенции. През периода 2010 – 2015 г. обучението по неврохирургия се модернизира значително с изграждането на семинарни зали с възможности за мултимедийна презентация на образната диагностика и клиничните случаи. През този период колективът на Катедрата и Клиниката издаде два учебника на български и английски език, даващи възможност на студентите по медицина и младите лекари да се запознаят с основите на неврохирургичната патология, което им позволява да мислят за нея, да познават съвременните образнодиагностични средства и начините на лечението.

Представители на Катедрата участват като лектори в лекционния курс по клинична невроанатомия, където запознават студентите с анатомичния субстрат на неврохирургичната патология. В момента Катедрата обучава един специализант и се провеждат курсове за специализанти по неврология, детска неврология, ортопедия и хирургия.