Условия за членство

Членуването в дружеството е доброволно.

  1. Редовни членове могат да бъдат лекари специализанти по Неврохирургия или специалисти с придобита специалност – Неврохирургия.

  2. Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни – физически лица и юридически лица, медицински и немедицински специалисти, които споделят целите на дружеството и средствата за тяхното постигане.

  3. Почетни членове на сдружението може да бъде физическо лице – изтъкнат учен, с особен принос в областта на Неврохирургията, независимо от неговата възраст или гражданство.

Според устава на БДНХ:
Всеки кандидат за редовен или асоцииран член, подава писмена заявление до УС на сдружението, която съдържа:
1. Три имена, образователно квалификационна степен, естество на професионалната му дейност, вида членство, за което кандидатства, координати за обратна връзка – телефонен номер и адрес на електронна поща.
2. Юридическите лица описват име, форма, документ за актуално състояние, координати за обратна връзка – телефонен номер и адрес на електронна поща.
Заявлението за членство може да се подаде и чрез електронна поща, посочена на официалния сайт на сдружението.
Управителния съвет разглежда постъпилите молби за членство по реда на постъпване и се произнася в едноседмичен срок.

Членския внос към БДНХ може да бъде платен по банков път на:
Сдружение БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
IBAN: BG79 BPBI 7940 1085 1268 01
BIC: BPBIBGSF
BANK: Юрабанк България АД