Условия за членство

Членуването в дружеството е доброволно.

Редовни членове могат да бъдат лекари специализанти по Неврохирургия или специалисти с придобита специалност – Неврохирургия.

Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни – физически лица и юридически лица, медицински и немедицински специалисти, които споделят целите на дружеството и средствата за тяхното постигане.

Почетни членове на сдружението може да бъде физическо лице – изтъкнат учен, с особен принос в областта на Неврохирургията, независимо от неговата възраст или гражданство.