УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

София
бул. Тотлебен, №21,  1606 София
https://pirogov.eu/bg/klinika-po-nevrokhirurgiia_p2.html

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

Екип

Контакти

Приемния кабинет на Клиниката по неврохирургия е разположен в централния корпус и е с № 111

Приемен кабинет: 02 9154 420 Секретариат: 02 9154 443

Проф. д-р Николай Габровски преглежда само СЛЕД предварително записване на 0878 112 456.

Обща информация

Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Н. И. Пирогов” е основана през 1962 година. До днес тя остава сред водещите неврохирургични структури в България.

Клиниката по неврохирургия разполага със 70 легла разпределени в 3 отделения, покриващи целия спектър от неврохирургична патология.

Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Н. И. Пирогов” е уникално по своята организация, структура и режим на работа, високотехнологично, водещо за страната лечебно звено. Клиниката оказва денонощно, в спешен и планов порядък, амбулаторно и в болнична обстановка, компетентна , висококвалифицирана неврохирургична помощ и грижи при пострадали и болни от всички възрастови групи.

Към 2013г., клиниката по неврохирургия разполага със 70 стационарни легла, в това число и 12 реанимационни.

Тук функционира и единственото в страната отделение за спешна неврохирургична помощ в детската възраст.

Ежегодно в Клиниката по неврохирургия търсят помощ над 28 000 души.

На лечение са останали повече от 3300 души.

Клиника по неврохирургия разполага с мултидисциплинарен екип специалисти с голям практически опит, квалификация и компетентност за лечение на широк спектър заболявания засягащи нервната ситема, а в по-общ план – главата като цяло: неврохирурзи, невролози, лицево–челюстни хирурзи, специалисти по анестезиология и интензивно лечение, интернист, физиотерапевт и рехабилитатор, очен и УНГ специалист. Мащабите на болницата и широкия кръг от лекувани заболявания създава възможност за бързо включване в лечебния процес, на лекари от други специалности (коремна и гръдна хирургия, ортопедия, травматология и др.) когато това е необходимо.

Дейности

Клиника по неврохирургия осигурява лечението на пълния спектър от спешни и планови заболявания на нервната система, което включва:

Клиниката е оборудвана със съвременна и високотехнологична апаратура, която ежедневно се ползват за лечението на заболявания от всички области на съвременната неврохирургия при максимална сигурност на пациента и при възможно най-нисък риск от компликации. Апаратурата включва: оперативни микроскопи, оперативен микроскоп с модул за флуоресценция, интраоперативен ултразвук, ендоскопска апаратура, ултразвуков аспиратор, специализирани микрохирургични инструментариуми, сетове за гръбначна хирургия, мобилен рентгенов апарат – С-рамо, технически средства за онагледяване и контрол на учебния процес, съвремменни битови условия за лежащо болните.

Не по-малко важна за пълноценното лечението на толкова широк спектър от неврохирургини заболявания е организационната структура на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” , която е следната: - Отделение по неврохирургия за възрастни, - Отделение по неврохирургия за деца, - Отделение за Гръбначна неврохирургия, - Отделение за Неврореанимация - Операционен блок, - Диагностично-консултативен блок с приемен кабинет.

Осигуряването на пълноценна неврохирургична помощ би било невъзможно без развиването на активна научна дейност. Научната продукция на клиниката – дисертации, монографии, съавторство в ръководства, учебници и книги, разработване на теми по програмите на Здравното, МОМН и други министерства, публикации в списания и сборници, съобщения на научни форуми в страната и чужбина, наброяващи от 1962 година до наши дни над хиляда заглавия, създадени са четири изобретения и 10 рационализации. През последните години бяха осъществени три мащабни научни проекта с международно участие, финансирани от МОМН, предимно в областта на невроонкологията и туморното банкиране.

Наред с ежедневното натоварване в цялото разнообразие от планова и спешна неврохирургична патология, Клиниката е с водеща за страната роля при въвеждането и използването на следните диагностично – лечебни дейности:

В клиниката е създадена и функционира първата в страната неврохирургична туморна тъканна банка – основна инфраструктура за научни изследвания и подобряване на лечението на болните с тумори на централната нервна система. Към тъканната бънка и натрупания при организирането й опит се проявява значителен международен интерес и са осъществени съвместни проучвания и изследвания с водещи за Европа научни звена;

Интраоперативно електрофизиологично мониториране при краниални и спинални операции – съвременен метод за контролиране на ятрогенното увреждане на тъканите при разположени в близост до функционални зони на мозъка туморни лезии, интрамедуларни тумори, засягане на периферни нерви и други Приложение на „будна краниотомия” като метод за лечение на мозъчни тумори в близост с функционално важни зони.